Elevhälsan

Elevhälsan är en arbetsgrupp som träffas regelbundet och som består av rektor, skolkurator, specialpedagog, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och studie- och yrkesvägledare (SYV).

Skolkuratorn samarbetar med vårdnadshavare, lärare och övrig personal kring elevens sociala situation.

Skolsköterskan har hälsosamtal med varje ny elev och hälsokontroll av eleverna i åk 8. Om skolsköterskan och/eller elevens föräldrar bedömer att det behövs, får eleven träffa skolläkaren.

Skolläkaren kommer 2-3 gånger per termin.

Studie- och yrkesvägledaren samarbetar med elev och vårdnadshavare kring elevens val av fortsatt skolgång eller yrkesliv.

Den elev som är inskriven på Sofiaängens behandlingsenhet deltar tillsammans med sin mentor i behandlingskonferens med Elevhälsan en gång per termin.