Behandlingsinsatser

Sofiaängens behandlingsinsatser inriktas mot

  • Den individuella problematikenmed målsättningen att den unge ska få ökad insikt om sin egen problematik och redskap att bättre hantera sina svårigheter och symptom.
  • Social isolering och svårigheter att delta i ett socialt sammanhang med målsättningen att den unge med träning och hjälp att relatera och samspela med jämnåriga och vuxna i ett socialt sammanhang, ska få ett socialt liv med fungerande relationer och daglig struktur med meningsfull sysselsättning.
  • Familj och nätverk med målsättningen att relationerna inom den unges familj ska förbättras och bli mer funktionella.
  • Inlärning med pedagogik, skola och social träning med målsättningen att den unge ska bli rustad för att ta ytterligare steg mot vuxenlivet och att utvecklingen mot ett mer självständigt liv ska komma igång.