Sofiängen har ett behandlingsprogram med individualpsykoterapi, familjeterapi, miljöterapi och medicinsk behandling. Vi har ett psykodynamiskt, systemiskt och relationellt perspektiv som förenas med social träning samt jagstödjande och pedagogiska inslag. Behandlingsarbetet vilar på en anknytningsbaserad teorigrund där arbetet med att skapa stabila och trygga relationer står i fokus.

Metoderna är väl beprövade och visar gott resultat. En klar majoritet av Sofiaängens ungdomar har efter avslutad behandling fått ökad livskvalitet.

Behandlingen utförs av leg. psykoterapeut alternativt steg 1-utbildad personal och alltid under kvalificerad handledning.

Vi lägger stor vikt vid att integrera de olika behandlingsinsatserna för respektive ungdom. Det innebär att all behandlingspersonal samt representanter från skolan har gemensamma behandlingskonferenser där vi utgår från en individuell behandlingsplan där alla insatser och behandlingsmål är specificerade.

Individualpsykoterapi

Varje ungdom får individuell psykoterapi en till två gånger i veckan. Terapin anpassas efter ungdomens mognad, behov, ålder och problematik.

I samtal med sin individualterapeut får ungdomen möjlighet att bearbeta händelser och trauman och att stärka sin identitet, självkänsla och självförtroende, vilket ger förutsättningar till ett meningsfullt och socialt liv.

Familjeterapi

När en ungdom mår dåligt påverkas hela familjen. Därför erbjuder vi aktivt föräldrastöd med vägledning, utbildning, samförstånd och samarbete kring ungdomens problematik och svårigheter.

I familjeterapin arbetar vi i olika konstellationer utifrån familjens behov, till exempel enskilda föräldrasamtal och syskonsamtal.

Familjeterapin bygger på en systemteoretisk grund.

Miljöterapi

I miljöterapin finns pedagogiska, stödjande och kognitiva inslag. Ungdomen ges möjlighet att tillsammans med andra träna sina sociala färdigheter såsom samarbete, att umgås i grupp, att kommunicera och relatera. I miljöterapin ingår matlagning, sociala aktiviteter, gruppsamtal, motion, musik, konst, utflykter med mera.

Miljöterapi utgör den dagliga basen i Sofiaängens behandlingsverksamhet med tyngdpunkt på följande aspekter:

• Social inlärning och träning med pedagogiska inslag genom strukturerade dagliga aktiviteter.

• Stöd och träning i att gradvis ta ökat ansvar för egna behov, önskningar och handlingar i samarbete med jämnåriga och personal.

• Social träning i form av deltagande i olika aktiviteter och övningar, som att gå på bio, göra studiebesök, åka kommunalt, laga mat och att äta tillsammans med andra ungdomar och vuxna.

I miljöterapin och i mötet med behandlingspersonalen får ungdomarna konkret hjälp att övervinna de begränsningar som deras problematik medför.

Psykiatrisk bedömning

Sofiaängens konsultläkare är barn- och ungdompsykiater och träffar ungdomarna kontinuerligt för bedömning, eventuell medicinering samt uppföljning.

Sjuksköterska

Sofiaängens sjuksköterska bedömer och följer upp självskadebeteenden, ätstörningar och psykosomatiska åkommor. Därutöver sköter hon sedvanliga sjuksköterskeuppgifter, såsom medicinadministration, utdelning av medicin och omläggning av sår.

Kvalificerat kontaktmannaskap

Varje ungdom har flera olika behandlingsinsatser som kontaktpersonen samordnar, följer upp och utvärderar. Kontaktpersonen träffar ungdomen för samtal varje vecka och håller kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare, läkare, lärare och uppdragsgivare. Kontaktpersonen ansvarar också för att ungdomen har ett fungerande schema för samtal, miljöterapiaktiviteter och skolundervisning.

Schema och behandling anpassas till den enskildes specifika behov, problematik, ålder och mognad.