Målsättning

Vår målsättning är att erbjuda en omsorgsfull, lugn och trygg miljö i ett förutsägbart sammanhang präglat av professionalitet och respekt för den enskildes behov och integritet. En plats där ungdomar ges möjlighet att utvecklas och uppnå ökad livskvalité och förbättrad psykisk hälsa och där de klarar av sin skolgång med godkända betyg.

Sofiaängen ska skapa förutsättningar för en god behandlings- och skolmiljö där varje ungdom får växa utifrån sina egna förmågor.

Vi når vår målsättning genom

 • En medveten strävan och ambition att skapa en god fysisk och psykisk miljö där den enskilde ungdomen/eleven kan känna sig trygg och säker.
 • En medveten strävan och ambition av att uppmärksamma, se och bekräfta varje enskild ungdom/elev på enheten.
 • Att förmedla medmänsklig värme, trygghet, framtidstro, glädje och humor i umgänget/mötet med ungdomar, elever, föräldrar och uppdragsgivare.

Vårt arbete präglas av

 • Att ge ungdomarna förutsättningar att leva ett meningsfullt och rikt vuxenliv
 • Att lungdomarna uppnår ökat ansvar för egna behov, handlingar och önskningar i samspel med andra
 • Att ungdomarna stabiliserar sin identitet och med det får en ökad självständighet och självkännedom.
 • Att ungdomarna ökar sina sociala färdigheter
 • Att ungdomar uppnår satta kunskapsmål
 • Att familjen får en ökad förståelse för sitt barns problematik
 • Att familjen får förståelse för sitt samspel och sitt sätt att interagera med varandra.

Vårt förhållningssätt

 • Att med professionalism, förståelse och respekt för den enskildes integritet bemöta ungdomar, elever och föräldrar.
 • Att utföra arbetet på enheten i ett gott samarbete med kolleger och uppdragsgivare i en anda av flexibilitet, kompromissvilja och samförståndslösningar.
 • Att behandlingen skall anpassas individuellt efter den enskildes behov, ålder, problematik, förutsättningar och mognad.
 • Att alla elever erbjuds en anpassad studiegång
 • Sofiaängen tar sin utgångspunkt i den enskildes resurser, möjligheter och inneboende vilja att uppnå och leva ett värdigt och friskt liv. Sofiaängen ska skapa framtidstro.
 • Sofiaängen arbetar med relationen till ungdomarna i centrum.

Behandling

Vår behandlingsenhet vänder sig till ungdomar som har ett mer omfattande behov av hjälp än vad polikliniska insatser inom BUP och socialtjänsten kan tillgodose.

De ungdomar som går i behandling hos oss har möjlighet att bo kvar hemma. Sofiaängen är därmed ett alternativ till heldygnsvård. Behandlingen sker i en hemlik och trygg miljö och är ett alternativ till heldygnsvård.

Behandlingen utförs av psykoterapeutiskt välutbildad och kvalificerad personal.

Skola

Sofiaängen skola finns som ett alternativ för de ungdomar som på grund av sin problematik inte klarar av skolgången i hemkommunen. Vi erbjuder en skolgång med hög individuell anpassning utförd av behöriga lärare.

Sofiaängen erbjuder ett sammanhängande och väl genomarbetat behandlingsprogram som utförs av psykoterapeutiskt utbildad och kvalificerad personal.