Grundskola, årskurs 8-9

Skola

Sofiaängens grundskola är en resursskola och vänder sig till elever med neuropsykiatriska diagnoser, inlärningssvårigheter, skolrelaterade problem och/eller psykosocial problematik och som på grund av det är i behov av särskilt stöd.

Vår målsättning är att ge eleven de bästa förutsättningarna att lyckas med skolarbetet. Tillsammans skapar vi en lugn och trygg skolmiljö där alla visar respekt och förståelse för varandras olikheter och likheter.

Individuell studieplan

Många av våra elever har misslyckats i sin tidigare skola och saknar oftast betyg. Det är av största vikt att bygga upp en nära relation mellan lärare och elev så att de tillsammans kan hitta ingången till en lyckad skolgång. Varje elev är unik och behoven är olika från elev till elev. Med struktur och tålamod formar vi skoltiden så att eleven ökar sina möjligheter att ta in kunskap och att använda sina egna förmågor.

Ett åtgärdsprogram och en individuell studieplan upprättas mellan elev, mentor och vårdnadshavare. Åtgärdsprogrammet är uppdelat i kortsiktiga och långsiktiga mål och följs upp med regelbundna utvecklingssamtal.

Att studiegången är anpassad, hindrar förstås inte att eleven får läsa grundskolans alla ämnen. Målet är att ge eleven de kunskaper och betyg som behövs för att gå vidare till studier på gymnasienivå.

Mentorskap

Eleven får en mentor, det är den lärare som ansvarar för elevens skoltid och som också har kontakt med vårdnadshavarna. Elev och mentor träffas i undervisningen, men också på mentorsmöte en gång i veckan samt i enskilda samtal och i samtal tillsammans med vårdnadshavare. Mentorn är också den som har regelbundna uppföljningssamtal med kontaktpersonen inom behandlingsenheten, om eleven är inskriven för behandling.

I våra skollokaler har eleven en enskild arbetsplats i ett lugnt studierum. Även om skoldagen består mest av individuell undervisning får eleven på så sätt träning i gruppundervisning. Antalet lektioner och ämnen anpassas fortlöpande och schemaläggs efter elevens behov.