Ansökan

För höstterminen 2024 har vi inga platser lediga.
Vi hanterar inga nya ansökningar under perioden 19 juni – 5 aug

Här söker du plats till vår resursskola åk 8 – 9. Till vårt resursgymnasium söker du via gymnasieantagningen. Om du söker till gymnasiet under pågående läsår kontaktar du biträdande rektor.

Nytt antagningssystem till resursskolor på grundskolenivå
 Från och med läsåret 2024/2025 slutar kötid att gälla som urvalsgrund vid sökande till resursskola. Istället kommer de elever som har störst behov av det särskilda stöd som resursskolan erbjuder prioriteras. Därför har kösystemet upphört.

Innan ansökan

Är resursskola något för ditt barn?
För att bli aktuell för en plats på Sofiaängen behöver eleven ha omfattande skolsvårigheter och behov av extraordinärt specialpedagogiskt stöd. Vi gör en bedömning där bland annat följande faktorer beaktas:

  • Eleven har åtgärdsprogram, men det visar sig inte tillräckligt.
  • Eleven har problematisk skolfrånvaro som inverkar på elevens möjlighet att nå målen för grundskolan.
  • Eleven riskerar på grund av sin problematik att få en hög andel icke godkända betyg.
  • Eleven har stora behov av anpassningar på grund av funktionsnedsättning/ar.
  • Elevgruppernas sammansättning.

För att ansöka
I nuläget har vi inga lediga platser för läsåret 24/25.

Läsåret 25/26
Inför höstterminen 2025 gäller sista ansökningsdag den 10 december 2024. I det urvalet ingår alla som skickat in ansökan innan detta datum.

Ansökan ska kompletteras med kopior på:
– Neuropsykiatrisk utredning som styrker elevens stödbehov
– Pedagogisk utredning/utredning särskilt stöd inför upprättande av åtgärdsprogram
– Åtgärdsprogram
– Utvärdering av USS/PU och ÅP
– Betyg
Dessa mailas i pdf-format till anna.herbst@sofiaangen.se

Ansöka till Sofiaängens grundskola åk 8-9 genom att fylla i formuläret nedan:
Under perioden 19 juni – 5 aug hanterar vi inga ansökningar 

Eller skriv ut din ansökan genom länken nedan:

Har du frågor kring ansökan eller urvalsgrund kontaktar du bitr rektor Malin Lundberg 073-522 74 04 eller malin.lundberg@sofiaangen.se

Urval:
Om det inte finns plats för alla sökande görs ett urval.
Vid urval prioriteras de elever som har störst behov av det särskilda stöd som skolan erbjuder.
Rektor för skolan, tillsammans med skolans antagningsteam bestående av personer med kompetens inom NPF, specialpedagogisk och psykologisk kompetens, ansvarar för att bedöma om eleven är i behov av det särskilda stöd skolan erbjuder.

När ansökan inkommit till oss
Vi skickar ut en bekräftelse på att ansökan har inkommit och registrerats. Bekräftelsen kommer till den mejladress som ni angett i ansökan. Om ansökan är ofullständig kontaktar vi er för möjlighet till komplettering. När ansökningsperioden är avslutad behandlar vårt antagningsteam ansökan och de som går vidare i urvalsprocessen blir kontaktade för en intervju på skolan.

Vad händer om vårt barn inte får en plats hos er till kommande läsår?
Vår urvalsprocess löper under våren. Har ni inte blivit kontaktade av skolan före xx har vi fyllt de platser vi har tillgängliga för detta läsår. Om vi inte har möjlighet att erbjuda plats till kommande läsår ligger er ansökan kvar hos oss inför nästkommande läsår. Elever som är äldre än de årskurser som erbjuds rensas bort per automatik.

Kan vi söka för flera år framåt?
Exempel: vårt barn går i åk 6 och vill söka till resursskolan när hen börjar åk 8.

Nej. Vi hanterar bara sökande för ett år i taget. Detta för att vi ska ha så aktuell information som möjligt kring elevens behov av det stöd som resursskolan erbjuder

Får vi komma på besök?   
Vi har begränsade möjligheter att ta emot besök i våra skolor, med hänsyn till de elever som går i skolan och den arbetsro de behöver. Vi ordnar därför regelbundet Öppna hus då möjlighet finns att besöka oss.

Vi är inte nöjda med det beslut vi fått från er, kan vi överklaga det?   
Det går inte att överklaga ett beslut på en ansökan till resursskolan

Har du frågor angående antagning till gymnasiet, IMA el SASAM, vänligen kontakta
Liselott Uddsäter SYV, liselott.uddsater@sofiaangen.se  072 – 401 45 18

När du sökt till IMA el SASAM önskar vi att du bokar ett möte med oss, som en del i antagningsprocessen. Vänligen kontakta Malin Lundberg Bitr Rektor, malin.lundberg@sofiaangen.se  073 – 522 74 04