Ledighet – Gymnasium

Beviljad ledighet utgör giltig frånvaro från garanterad undervisningstid och innebär att eleven avstår från kompenserande undervisning. Behöver elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter, får rektorn bevilja sådan ledighet enligt gymnasieförordningen Kap 12 § 2. Beslutet kan inte överklagas.

Om eleven är omyndig, ska ansökan göras av vårdnadshavare