Ledighet – Grundskola

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Enligt 7 kap. 18 § skollagen får en elev i de obligatoriska läroformerna beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar. Vid beviljad ledighet ansvarar vårdnadshavare för att samtliga kursmoment tas igen.